Internat

O internacie

Internat jest jak „kuchnia” w domu rodzinnym”- pachnąca, ciepła, przyjazna wszystkim. Kuchnia z wielkim stołem przy którym każdy znajdzie swoje miejsce po wyczerpującym dniu.

Internat to miejsce… gdzie po zajęciach i aktywnościach, siadamy wspólnie przy herbacie i dzielimy się wrażeniami, omawiamy sukcesy i porażki dnia codziennego, czasami podekscytowani z radością i wypiekami na twarzy, czasami w złości przez zaciśnięte usta.

To miejsce,… gdzie uroczyście obchodzimy wszelkie rocznice, jubileusze, świętujemy te małe i wielkie wydarzenia. Zapalamy świeczki na tortach ale też śpiewamy kolędy.

To miejsce,… gdzie „ gasimy emocjonalne pożary”, te drobne, chwilowe, wywołane uniesieniem i złością, ale również te poważne, „łamiące życie”.

To tutaj, rozpalamy żar motywacji do działania, dopingujemy, motywujemy, kibicujemy pozytywnym zmianom i nowym perspektywom.

To również miejsce… gdy czasami nie mówimy nic,…. pogrążeni w zadumie, smutku, czy wspomnieniach.

W internacie, jak w DOMU rytm dnia wyznacza czas:

 po szkole- odpoczynek i relaks,

 później tzw. „odrabianki” czyli zajęcia edukacyjne,

 kolejne zajęcia tematyczne- rozwijające wiedzę i zainteresowania,

 następnie kolacja przygotowywana przez dziewczęta,

 pod koniec dnia prace porządkowe i przygotowanie do snu.

A to wszystko przeplatane radościami, śmiechem, czasami złością i podniesionym głosem, zawsze jednak w obecności oddanych wychowawców, których obecność sprawia, że internat jest dla wychowanek namiastką „DOMU”, domu który nie zawsze był i nie zawsze jest w ich życiu.

W ramach internatu funkcjonują dwie grupy wychowawcze, ale organizacja placówki przewiduje utworzenie trzeciej grupy wychowawczej.

Grupy wychowawcze

Grupa wychowawcza III ( tymczasowa)– to grupa, pobyt w której powinien skłaniać do zastanowienia i refleksji. Trafiają tutaj dziewczęta, które pogubiły się w dotychczasowym funkcjonowaniu w domu rodzinnym lub innych placówkach. Pobyt w tej grupie daje czas, zarówno Sądowi jak i samym dziewczętom na dokonanie wyboru „własnej (właściwej) drogi życia”. Przygotowuje wychowanki do właściwego funkcjonowania w placówce, ucząc podstawowych zasad higieny, samoobsługi. To grupa w której jeszcze bardzo trudno oddzielić „ prawdę od kłamstwa”, „aktorstwo od autentyczności”, „skrywaną krzywdę od pozerstwa”.

Grupa wychowawcza II – w tej grupie odbywają się właściwe oddziaływania wychowawcze i resocjalizacyjne. Grupa w której praca oparta jest na kanonach metodyki resocjalizacyjnej poszerzonej o zakres indywidualnych umiejętności, pasji i własnych doświadczeń kadry pracującej od wielu lat z młodzieżą. To „poszerzenie” występuje na pewno w każdej placówce tego typu i przybiera formy; obozów, wycieczek, wolontariatu, rozgrywek sportowych. To wszystko po to, żeby pokazać dziewczętom, że istnieje „równoległy do ich, inny pozytywny świat, bez przemocy i używek”.

Systemy Wychowawcze w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym

Praca wychowawcza w Ośrodku nastawiona jest na potrzeby podopiecznych, uwzględnia ich stopień demoralizacji, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, oraz niepełnosprawność intelektualną. W każdym wymiarze oddziaływania wychowawcze nakierowane są na rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych podopiecznych.

Rozróżniamy trzy podstawowe systemy wychowawcze:

  • System wychowawczo – resocjalizacyjny

Skierowany jest do podopiecznych w normie intelektualnej, sprawiających problemy wychowawcze w środowisku otwartym, zagrożonych demoralizacją

  • System wychowawczy resocjalizacyjno – rewalidacyjny

Obejmuje założenia systemu resocjalizacyjnego oraz usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych nieletnich poprzez kompensowanie i stymulowanie jego rozwoju. Realizowany jest u wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną

  • System wychowawczy resocjalizacyjno – terapeutyczny

Obejmuje założenia systemu resocjalizacyjnego. Dotyczy planowania i realizacji oddziaływań terapeutycznych u wychowanków zagrożonych uzależnień i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, wychowanków z zaburzeń rozwoju osobowości na tle organicznego uszkodzenia centralnego układu nerwowego, a także z zaburzeniami zachowania i emocji.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Od lat kładziemy olbrzymi nacisk na rozwijanie indywidualnych zainteresowań naszych podopiecznych. Szlifujemy „Diamenty”, odkrywamy talenty, pozwalamy rozwijać swoje pasje, inspirujemy do odnalezienia swojego hobby.

Koło informatyczne

Działalność koła koncentruje się głównie wokół możliwości multimedialnego wykorzystywania komputera osobistego zarówno w szkole, jak i w domu.

Dziewczęta w trakcie zajęć mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań, m.in. nagrywania własnych piosenek, edycji zdjęć oraz dokumentów. Uczą się również poszanowania wspólnej własności, dbałości o sprzęt komputerowy, a także pracy zgodnej z zasadami BHP.

Zakłada się osiągnięcie przez wychowanki kompetencji w zakresie:

  • rozwiązywania problemów z wybranej dziedziny za pomocą komputera przez świadomy wybór i celowe połączenie dostępnych aplikacji użytkowych,
  • właściwego korzystania z zasobów internetowych,
  • rozumienia komunikatów wskazujących na błędy popełnione przez użytkownika środowiska, obsługi programu Word, Paint, edytora graficznego Gimp,
  • niebezpieczeństw, które niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z technologii informatycznej, gier komputerowych oraz z Internetu,
  • współpracy w grupie i wspólnego rozwiązywania problemów związanych z obsługą komputera, programu, aplikacji itp.,
  • znajomości i przestrzegania zasad netykiety.

Instruktor koła informatycznego

Marcin S.

Koło Sportowe

Zajęcia mają na celu dotrzeć do wychowanek z odpowiednimi wartościami, nauczyć je dbania o własną kondycję oraz , co za tym idzie, o własne zdrowie (fizyczne, ale również psychiczne) poprzez aktywność fizyczną .

Uczestnictwo w zajęciach sportowych ma pomóc w kształtowaniu relacji w grupie, zapobiegać społecznie niezdrowym zrachowaniom, obniżać skłonność do szukania fałszywych podniet poprzez szkodliwe używki, hamować agresję oraz poprawiać zachowania. Ma również pokazać, że można sobie poradzić z trudnymi sytuacjami poprzez ruch. Na zajęciach sportowych spróbujemy włączyć aktywność ruchową do codziennej rutyny, i gdyby się to udało byłoby to już dużym sukcesem, bo wbrew pozorom nie jest to prostą sprawą

Instruktor koła sportowego

Rafał D.

Koło Fotograficzne

Koło, to nauka spojrzenia na rzeczywistość okiem kamery i aparatu. To szukanie odpowiedniego ujęcia, wyczulenia na światło i obsługi bardzo profesjonalnego sprzętu. Uwierzcie, nie jest to łatwe. Ustawień sprzętu nieskończona ilość, za plecami stres, a przed obiektywem moment, który się już nie powtórzy. Zajęcia rozwijają ukryte talenty dziewcząt, uczą cierpliwości i odpowiedzialności za wyznaczone zadanie. Wymagają artystycznej duszy. Mogą być przygotowaniem do przyszłej pracy. Wie coś o tym jedna z naszych wychowanek , która otworzyła w Krakowie własne studio fotograficzne. Początki zainteresowania tą dziedziną miały miejsce na zajęciach koła fotograficznego. Teraz to jej sposób na życie.

Dziewczęta, czy w Waszym mieście znajdzie się miejsce na nową Panią Fotograf ?

Instruktor koła fotograficznego

Ireneusz D.

Harcerstwo

162 WDH FALENICA to warszawska drużyna harcerska powstała jeszcze w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie Falenicy i działająca nieprzerwanie do sierpnia 2022 r . Obecnie planowana jest jej reaktywacja w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym.

Drużyna należy do Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Warszawa Praga Południe

A Nieprzetarty szlak to:
„działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Mianem tym nazywane są drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty Szlak skupia dzieci i młodzież od 6 roku życia do nieskończoności, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Niepełnosprawni zuchy i harcerze to dziś prawie 10000 osób wspieranych w rozwoju przez wykorzystanie metody harcerskiej”

Prowadzącą drużynę jest:
Drużynowa: Druhna Emilia L.
Wychowawca internatu OOW Warszawa Falenica