O Ośrodku

1. Informacje o ośrodku:

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką dla dziewcząt w wieku od 13-19 lat .

Umieszczenie w OOW może być stosowane jako środek tymczasowy w celu przeciwdziałania dalszej demoralizacji nieletniego lub dopuszczeniu się przez niego czynu karalnego w toku postępowania lub w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania sąd rodzinny. ( Art. 42 i 44 podpunkt 6)

 Umieszczenie w OOW może być stosowane  jako środek wychowawczy, wobec nieletniego kara może być orzeczona tylko w przypadkach określonych w ustawie, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego. ( Art. 6 i .7 podpunkt 11) Organizację placówki określają przepisy Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. ( Dz.U. 2022. poz.1700) oraz Rozporządzenia:  ( tekst w opracowaniu )

2. Organizacja ośrodka:

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OŚRODKA

3. Informacja o nadzorze nad ośrodkiem:

Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi Art.340. 1  Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. ( Dz.U. 2022. poz.1700)

Nadzór pedagogiczny nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi sprawuje (…)

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących, na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.), sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

4. Informacje o szkołach w ośrodku:

Szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 235 w Warszawie prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie:
a) krawiec

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 68 w Warszawie prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach:
a) krawiec,
b) kucharz

Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciele i uczennice podczas lekcji mają możliwość korzystania z tablic multimedialnych zakupionych w ramach projektu „Aktywna Tablica”.

Statuty szkół

Zgodnie z przepisami oświatowymi w szkołach opracowane są zasady oceniania. Określają on szczegółowe warunki i sposób oceniania uczennic. Zasady oceniania są częścią statutu każdej ze szkół w placówce.

Statuty szkół w opracowaniu

Statut Szkoły Podstawowej nr 235 w Warszawie

Statut Szkoły Branżowej nr 68 w Warszawie

5. Informacje o internacie w ośrodku:

Pracą działu zawiaduje Kierownik Internatu.

Informacje w opracowaniu

6. Oferta resocjalizacyjna ośrodka:

Informacje w opracowaniu